Geachte lezer,

Weer een jaar voorbij, 2021 bijna gelijk aan 2020, beide jaren doordrenkt met allerlei coronaperikelen. Dus ook het programma van het Leerhuis moest aangepast worden.

De Klankbordgroep wil ik toch bedanken voor de moeite die is gedaan om er nog iets van te maken, o.a. de goed bezochte leesgroepen te organiseren ondanks de 1,5 meter beperkingen.

Hopelijk kunnen we vanaf 25 februari weer een mooi programma draaien. De voortekenen zijn positief. Verder wens ik u allen een positief en bovenal een gezond seizoen toe.

Harry Steentjes
voorzitter

Klik hier om het jaarverslag 2021 te downloaden.

 

 

 

 

Geachte lezer,

Het jaarverslag 2020 heeft vertraging opgelopen vanwege het stil liggen van bijna alle activiteiten, ook de vergadering van de klankbordgroep en van het bestuur. Toch zijn we van mening dat er een kort jaarverslag verspreid moet worden.

Het jaar 2020 is een jaar dat gekenmerkt wordt door het niet doorgaan van veel activiteiten door de landelijk afgekondigde lockdown periodes ten gevolge van de Corona pandemie.
In het voorjaar moesten wij de bezinningsdag ‘Op weg naar Pasen’ al afblazen en in de zomer hebben wij ook het besluit genomen om “Op weg naar Kerstmis’ niet door te laten gaan.

In de periodes dat we wat weer meer bij elkaar mochten komen zijn er in Sappemeer in maart en in oktober leesgroepen bij elkaar geweest en in Uithuizen in oktober en november.

‘Eens zal alles weer goed komen.’

Harry Steentjes,
voorzitter

Klik hier om het jaarverslag 2020 te downloaden.

 

 

 

Geachte lezer,

Het is met gemengde gevoelens dat ik hier het voorwoord schrijf van het jaarverslag 2019.

Er is weer veel werk verricht om een programma voor het seizoen 2019 op te stellen. U kunt er hierover in dit jaarverslag lezen. Het doet ons goed dat er steeds weer mensen zijn om via onze bezinningsdagen en -dagdelen inspiratie op te doen voor hun geloof en voor het leven van alle dag. Langs deze weg veel dank aan al degenen die bij de organisatie en presentatie van middagen, avonden en dagen hebben meegewerkt.

Maar het is ook met gemengde gevoelens dat ik hier dit voorwoord schrijf. Want het is ook een jaar waarin we afscheid namen van mensen die jarenlang in de klankbordgroep actief geweest zijn voor het Leerhuis. Agnes de Vries stopt vanwege haar gezondheid en Floor Wewerinke gaat verhuizen naar de Betuwe. Maar we konden ook een nieuw lid verwelkomen: Wil van den Broek.

Ook binnen het bestuur heeft er een wisseling plaats gevonden. Afgelopen zomer ben ik verhuisd naar Elst (GLD): gelukkig is Harrie Steentjes uit Winschoten bereid gevonden om met ingang van november voorzitter van het bestuur te worden.

Het Leerhuis is in de loop van de jaren een onderdeel van ons leven geworden en daar nemen we afscheid van. Dat doet pijn maar het is ook weer een nieuw begin.

Veel succes en een goede toekomst en blijf trouw aan het Leerhuis Stad en Ommelanden.

Jan Jurrius


ACTIVITEITEN VOORJAAR

Het derde testamentLeesgroep, stimulerend en uitdagend

Inleider
Wil van den Broek

Beschrijving
Mensen blijven zich in de loop van hun leven steeds ontwikkelen.

Zij maken dingen mee die hun inzicht en mening veranderen. In beide leesgroepen, gestart in 2018, werden weer vier hoofdstukken uit ‘Het derde Testament’ van Loed Loosen gelezen en besproken om te zien of bijbelverhalen ook inspiratie-verhalen zijn. Eigen ervaringen en meningen werden gedeeld om te ontdekken hoe óns derde testament er uitziet.

Datum donderdagmiddag 14 en 21 maart, 4 en 11 april
dinsdagmiddag 9 en 23 april, 7 en 21 mei
Plaats Uithuizen, Doopsgezinde Kerk
Aantal deelnemers resp. 5 en 8

In voorbereiding op Pasen 1: Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan?
In samenwerking met de PKN Oost-Groningen

Inleider

Bert van der Woude

Beschrijving
Lange tijd is gedacht en verkondigd dat Jezus op aarde kwam om te lijden en te sterven en dat hij daarmee Gods plan in vervulling deed gaan. Maar is het niet zo dat wie z’n nek uitsteekt voor anderen, het risico loopt om het met zijn leven te moeten bekopen? We probeerden samen zicht te krijgen op het lijden van Christus in verbondenheid met het lijden van andere mensen, zoals bijv. Ghandi, Martin Luther King en bisschop Oscar Romero, en ook misschien van ons zelf.

Datum woensdagmiddag 27 maart
Plaats Winschoten, pastorie
Aantal deelnemers 15

In voorbereiding op Pasen 2: Opgewekt en opstandig

Beschrijving
Waar gaat het om als het Evangelie spreekt over opstanding of verrijzenis? Gaat het om een gebeurtenis of is het een symbool en misschien wel een belofte voor iedere gelovige? Hier is veel over nagedacht, we willen de opstanding graag zo duiden dat we erdoor bemoedigd worden. Vreugde en verzet zijn nodig om in deze wereld te kunnen leven. Vreugde om al het goede. Verzet tegen alles wat mensen en onze schepping kwaad doet. Dit thema was aanleiding tot een goed gesprek op weg naar Pasen.

Datum dinsdagmiddag 9 april
Plaats Sappemeer, pastorie
Aantal deelnemers 12

Over lijden, over leven
De Kruisweg
Inleider
Wil van den Broek

Beschrijving
In de voorbereidingstijd naar Pasen stonden de beelden van de Kruisweg centraal. Er werd uitleg gegeven over de geschiedenis en het ritueel van de Kruisweg.

Het is een weg die verbonden is met de weg die ook de mens gaat. Aan de hand van delen uit het lijdensverhaal van Jezus en de kruiswegreliëfs die Leo Dortants maakte voor de kapel van Vijverdal in Maastricht, werd besproken over wat deze beelden ons te vertellen hebben.

Datum woensdagavond 3, 10 en 17 april
Plaats Uithuizen, Doopsgezinde Kerk
Aantal deelnemers 6

Poëzie en spiritualiteit

Inleider
Door Brouns-Wewerinke

Beschrijving
Poëzie doet ons anders naar de werkelijkheid kijken. In gedichten wordt de werkelijkheid zó onder woorden gebracht dat er nieuw licht op valt. Door die andere lichtval kun je de werkelijkheid (en jezelf) beter leren kennen en kan er ook iets oplichten van een andere Werkelijkheid. Een aantal gedichten, o.a. van Hans Andreus en Ida Gerhardt, werd hiertoe gelezen en besproken.

Datum zaterdag 18 mei
Plaats Uithuizen, Doopsgezinde Kerk
Aantal deelnemers 9


ACTIVITEITEN NAJAAR

Leesgroep, stimulerend en uitdagend

Inleider
Wil van den Broek

Beschrijving
Mensen blijven zich in de loop van hun leven steeds ontwikkelen. Zij maken dingen mee die hun inzicht en mening veranderen. In deze leesgroep werden twee hoofdstukken uit ‘Het derde Testament’ van Loed Loosen gelezen en besproken om te zien of bijbelverhalen ook inspiratie-verhalen zijn. Eigen ervaringen en meningen werden gedeeld om te ontdekken hoe óns derde testament er uitziet.

Datum dinsdagmiddag 15, 22 en 29 oktober
Plaats Sappemeer, parochiezaal St. Willibrorduskerk
Aantal deelnemers 12


Ik geloof in God, de Almachtige Vader…

Inleider
Hilda van Schalkwijk

Beschrijving
In de eerste eeuwen heeft de kerk de geloofsbelijdenis opgesteld, zoals die nog steeds in alle stromingen binnen het christendom gebeden wordt. Maar de wereld en het wereldbeeld van mensen is sindsdien erg veranderd. Wat zeggen we eigenlijk met deze woorden en wat betekent deze tekst nu voor ons? Wat voor verschillen zijn er als er geloofsbelijdenissen van onze tijd naast worden gelegd? Hierover werd uitgebreid in gesprek gegaan en van daaruit kwam ook de betekenis van het geloof voor onszelf ter sprake.

Datum dinsdagavond 8 en 22 oktober en 5 november
Plaats Uithuizen, Vincentiusgebouw
Aantal deelnemers 5

Datum
maandagavond 11, 18 en 25 november
Plaats Groningen, Emmaüskerk
Aantal deelnemers 8

 

Leesgroep, stimulerend en uitdagend

Inleider
Wil van den Broek

Beschrijving
Zie voorjaar bij Uithuizen. De twee leesgroepen uit het voorjaar werden samengevoegd tot één groep en de vier overgebleven hoofdstukken uit ‘Het derde Testament’ van Loed Loosen werden gelezen en besproken.

Datum dinsdagmiddag 5 en 19 november, 3 en 17 december
Plaats Uithuizen, Doopsgezinde Kerk
Aantal deelnemers 7


BEZINNINGSDAGEN

Op weg naar Pasen

Inleider
Chris Fictoor

Beschrijving

“Overpeinzingen  ..... Over pijn zingen”.

Waarom grijpt God niet in? Dat vragen twee rabbijnen zich af, die beide een boek schreven over lijden. Op deze studiedag overpeinzen we die vraag, mede aan de hand van hun verhalen. Ook in het Lijdensverhaal klinkt de vraag uit de mond van Jezus: ‘Vader, laat deze beker aan mij voorbijgaan’. En uiteindelijk: ‘Waarom hebt Gij mij verlaten?’ Wij zingen die laatste Psalmische Kruiswoorden nog steeds, zoals op Goede Vrijdag. Over pijn zingen, dat helpt ons op onze eigen zoektocht. We luisteren deze dag ook naar muziek, gebaseerd op het Lijdensverhaal, en naar gezangen uit de Joodse traditie.

Datum zaterdag 13 april
Plaats Groningen, Emmaüskerk
Aantal deelnemers 28


Op weg naar Kerstmis

Inleider
Hans van Reisen

Beschrijving
Met Augustinus op weg naar Kerstmis.
Op 6 januari wordt het wat minder bekende kerstevangelie uit Matteüs 2 gelezen, over de zogeheten drie koningen. De vermaarde kerkvader Augustinus (354-430) heeft jarenlang op 6 januari over dit verhaal gepreekt. Als een wijze uit het westen laat hij zich leiden door het verhaal over de wijzen uit het oosten. In zijn uitleg van het verhaal zoekt Augustinus aansluiting bij oudere bijbeluitleggers. De nieuwe verbanden die hij legt met andere bijbelteksten, liturgische thema’s en de samenleving zijn verrassend. Daardoor bleek hij nog steeds aansprekend en aanstekelijk voor de aanwezigen.

Datum zaterdag 23 november
Plaats Groningen, Emmaüskerk
Aantal deelnemers 23


INLEIDERS

Wil van den Broek
theoloog, voormalig identiteitsbegeleider op RK-basisscholen en docent aan de pastorale school van het bisdom Groningen /Leeuwarden

Door Brouns-Wewerinke
exegeet Nieuwe Testament

Chris Fictoor
dirigent/componist, muziekpedagoog en kerkmusicus

Hans van Reisen
theoloog en studiesecretaris van het Augustinus Instituut in Utrecht

Hilda van Schalkwijk
voorheen pastor in Zuidhorn

Bert van der Woude
predikant van de Protestantse Gemeente Winschoten en afgestudeerd op het werk van Eugen Drewermann


PUBLICITEIT EN WERVING

Bekendmaking van de activiteiten van het Leerhuis gebeurt op verschillende manieren: via een uitgebreid e-mailadressenbestand en door middel van folders die verspreid worden in kerken (R.K. en PKN), bibliotheken en bij de bezinningsdagen. Verder worden de activiteiten gepubliceerd in de parochiebladen van de parochies in de provincie Groningen en in de Protestantse Kerkbode van de PKN-gemeenten in de provincie Groningen.

Ook op de website www.leerhuis-stad-en-ommelanden.nl staan de programma’s en activiteiten die in de komende tijd actueel zijn.


KLANKBORDGROEP EN BESTUUR

De inhoud en de organisatie van de cursussen en de bezinningsdagen ligt bij de klankbordgroep. Daarvoor komt deze vier à vijf keer per jaar bijeen. De leden benaderen ook de sprekers en de inleiders en hebben zo nodig voorbereidend overleg met hen.

Het bestuur regelt vooral de financiële zaken en vergadert twee keer per jaar. Daarnaast wordt er ook twee keer per jaar vergaderd met de klankbordgroep.

Leden klankbordgroep
Ria Carpay
Lidy van Duijn
George Kerdijk
Hein Mars
Els van der Tuin
Floor Wewerinke
Lydie van de Wiel-Brouns

Leden bestuur
Jan Jurrius, voorzitter
Henriët Lases, secretaris
Rita Arends, penningmeester


FINANCIËN

De financiële situatie van het Leerhuis bleef ook in het jaar 2019 goed.

Voor de honoraria van de begeleiders van de activiteiten en de docenten van de cursussen werd de regeling van de arbeidsvoorwaarden voor functionarissen in de R.K. kerk gehanteerd. Deze kosten en de reiskosten werden weer gesubsidieerd door de Stichting Pastorale Zorg.

Andere uitgaven, zoals voor het onderhoud van de website, vergader- en reiskosten van de vrijwilligers en kosten voor publiciteit, konden gedaan worden uit de subsidie die van de Dominicanen werd ontvangen.

Door de Jezuïeten werd een subsidie verstrekt om dit jaar de leesgroepen op te kunnen starten.

Het bestuur en de medewerkers van het Leerhuis S&O zijn dankbaar dat ook dit jaar weer zo soepel financiële ondersteuning werd gegeven. Dit versterkt ook de motivatie van de medewerkers die zich op vrijwillige basis inzetten voor het Leerhuis. Ook in 2020 kunnen we weer rekenen op de steun van de genoemde instanties.

De zaalhuur voor de activiteiten kon betaald worden door de eigen bijdrage van de deelnemers van € 5,- per dagdeel. Deze eigen bijdrage werd niet verhoogd. De deelnemers betaalden zelf hun koffie of thee.

De financiële situatie kon in 2019 gunstig blijven doordat veel werkzaamheden op vrijwillige basis gedaan werden. Hiervoor zijn wij de betrokkenen zeer dankbaar.

Ten slotte willen wij als bestuur in dit Jaarverslag iedereen bedanken voor haar/zijn inzet voor het Leerhuis Stad en Ommelanden.

Het Leerhuis Stad en Ommelanden in de provincie Groningen bestaat in 2018 tien jaar. Wie had dat gedacht toen in 2008 een groep mensen elkaar overtuigden dat vorming en bezinning nodig waren, in de vorm van een leerhuis. Activiteiten in het leerhuis worden nog steeds georganiseerd. Dat is in die tien jaar gebeurd en het gebeurt nog steeds door jullie, door ons, door gewone mensen.

Wat willen we in het Leerhuis?

In onze folder is het zo verwoord:
"Het leerhuis is voor mensen die zich vragen stellen over wat "geloof" te maken heeft met hun leven van iedere dag;
voor mensen die zoeken naar inspiratie om zinvol te leven, nu in deze tijd; voor mensen die er behoefte aan hebben om hun zoektocht in het leven met anderen te bespreken."

Ook bij de dagelijkse praktijk van het werk voor het Leerhuis Stad en Ommelanden zoeken de klankbordgroep (die de bijeenkomsten organiseert) en het bestuur (dat de stichting beheert) naar hoe te geloven:
– door een stap in het onbekende te durven zetten en je niet te laten afschrikken door allerlei bezwaren.
– door te vertrouwen dat er mensen om ons heen zijn die graag willen praten over hun levensvragen, naar aanleiding van de Bijbel en van geschriften van mensen die ook zoeken naar de bron van hun leven.

Zo zijn we in gesprek met elkaar in kleine groepen in Noord-Groningen, in Zuid-Oost Groningen en in Oost-Groningen. In Groningen-stad komen we twee keer per jaar bij elkaar op onze leerhuisdagen.
Al dit werk kunnen we als organisatie van het Leerhuis alleen doen door jullie inzet voor:
– de begeleiding van de bezinningsbijeenkomsten en van de leerhuisdagen,
– het krijgen van noodzakelijke subsidies,
– de uitgave van folders en nieuwsbrieven,
– het beheer van de website.
– het krijgen van steun voor het leerhuis in geloofsgemeenschappen in de provincie Groningen.

 

 

 

Weer te verkrijgen in de boekhandel:
Het derde testament
door Loed Loosen S.J.

ISBN: 9789061737988
Uitgever: KBS

 

 

Inleiding

Groningen, maart 2019


Geachte lezer,

Opnieuw hebben de leden van de klankbordgroep van het Leerhuis kans gezien om een mooi programma te maken met bijeenkomsten die goed bezocht werden.

In het voorjaar werden drie lokale activiteiten georganiseerd en in het najaar twee.

Daarnaast werd in 2018 gestart met leesgroepen. Hiervoor was veel belangstelling en daarom worden deze in 2019 voortgezet.

Verder werden de jaarlijks terugkerende bezinningsdagen ‘Op weg naar Pasen’ (24 maart) en ‘Op weg naar Kerstmis’ (17 november) weer gehouden, zoals gebruikelijk in de Emmaüskerk in Groningen. Op 17 november werd ook het 10-jarig jubileum gevierd.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan al die mensen die zich, al dan niet belangeloos, hebben ingezet voor het Leerhuis.

Op onze website www.leerhuis-stad-en-ommelanden.nl kunt u meer te weten komen over het ontstaan, de organisatie en de werkwijze van het Leerhuis. Daar zijn ook de activiteiten gedurende het jaar te vinden.

 
Het bestuur:

Voorzitter: Jan Jurrius
Secretaris: Henriët Lases
Penningmeester: Rita Arends

Bank: NL70 RABO 0108 098 990
t.n.v. Stichting Leerhuis Stad en Ommelanden
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06 1789667

 


 

Activiteiten voorjaar 2018

 

Leesgroep I
Stimulerend en uitdagend: Loed Loosen ‘Het derde Testament’

Inleiders
Agnes de Vries en Ria Carpay

Beschrijving
Het derde testamentMensen blijven zich in de loop van hun leven steeds ontwikkelen. Zij maken dingen mee die hun inzicht en mening veranderen. De hoofdstukken 9 en 1 werden gelezen en besproken om te zien of bijbelverhalen ook inspiratieverhalen zijn. Eigen ervaringen en meningen werden gedeeld om te ontdekken hoe óns derde testament eruitziet.

Datum
dinsdag 13 en 27 februari, 13 en 27 maart

Plaats
Uithuizen, Doopsgezinde Kerk

Aantal deelnemers
10


Leesgroep II
Stimulerend en uitdagend: Loed Loosen ‘Het derde Testament’

Inleiders
Agnes de Vries en Ria Carpay

Beschrijving
zoals leesgroep I

Datum
donderdag 12, 19 en 26 april en dinsdag 15 mei

Plaats
Uithuizen, Doopsgezinde Kerk

Aantal deelnemers
7


‘Keerpunten’ van Eugen Drewermann

Inleider
Bert van der Woude

Beschrijving
Het boek ‘Keerpunten’ van Eugen Drewermann werd als uitgangspunt genomen. Naast biografische notities kwamen ook zijn gedachten over kosmologie (scheppingsgeloof) , soteriologie (verlossingsgeloof) en eschatologie (de laatste dingen, of: wat mag ik hopen) aan bod. Er werd nagedacht en gesproken over wezenlijke geloofs- en levensvragen.

Datum
dinsdag 13 en 20 maart en 10 april

Plaats
Uithuizen, Vincentiusgebouw

Aantal deelnemers
9


Laudato Si

Inleider
Nellie Hamersma-Sluis

Beschrijving
Laudato SiDeze avond werd samen met de Norbertusparochie van Oost-Groningen georganiseerd in het kader van het thema “Rentmeesterschap”. De encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus was het uitgangspunt. De aarde is ons gegeven als een gemeenschappelijk huis om te bewonen. Er werd o.a. nagedacht en gepraat over een eerlijke verdeling, duurzaamheid, milieu, klimaat, het menselijk aspect naast het economisch gewin, solidariteit, recht en onrecht.

Datum
donderdag 12 april

Plaats
Oude Pekela, pastorie St. Willibrorduskerk

Aantal deelnemers
34


Bezinningsdag Vertrouwen

Inleider
Door Brouns-Wewerinke

Beschrijving
Vertrouwen heeft verschillende 'richtingen'. Je kunt vertrouwen op jezelf, op iemand anders, op het leven of - gelovig gesproken - op God. Hoe verhouden deze vormen van vertrouwen zich tot elkaar? Vertrouwen hebben betekent niet dat je achterover kunt leunen. Is er evenwicht te vinden tussen vertrouwen enerzijds en initiatieven, daadkracht en inzet anderzijds? Aan de hand van enkele teksten werd het thema verkend en werd erover van gedachten gewisseld.

Datum
zaterdag 30 juni

Plaats
Uithuizen, Doopsgezinde kerk

Aantal deelnemers
9

 

BEZINNINGSDAG Op weg naar Pasen ‘Daar word je stil van’

Inleider
Chris Fictoor

Beschrijving
Aan de hand van verhalen en liederen over stilte en het slotkoor uit de Matthäus Passion van J.S. Bach Ruhe sanfte (rust zacht) werd stilgestaan bij dood en stilte. Bij stilte die kan beangstigen, diepe levensvragen en onzekerheden oproepen, maar die ook kan troosten en bemoedigen. De Lijdenstijd brengt deze beelden en vragen dichterbij. Hierover werd gesproken, nagedacht en gezongen.

Datum
zaterdag 24 maart

Plaats
Groningen, Emmäuskerk

Aantal deelnemers
34

 


 

Activiteiten najaar 2018

 

Kloosters! Rustplek in een hectische wereld

Inleider
Leo Fijen

Beschrijving
Leo FijenDoor de tijden heen kenden kloosters een onstuimige groei maar evenzeer een snel verval. Eind vorige eeuw liepen kloosters leeg, maar de laatste jaren is er weer aandacht voor het kloosterleven. In een tijd dat we het idee hebben dat we vooral moeten meegaan in de versnellingsdrift willen mensen daar uitstappen en zoeken ze rust in een klooster. Leo Fijen vertelde over zijn gesprekken met mensen in kloosters en wie of wat hen bezielde om voor het kloosterleven te kiezen.

Datum
donderdag 27 september

Plaats
Groningen, Emmaüskerk

Aantal deelnemers
28

 

Leesgroep I
Stimulerend en uitdagend: Loed Loosen ‘Het derde Testament’

Inleider
Wil van den Broek

Beschrijving
Voortzetting van de eerste leesgroep in het voorjaar

Datum
dinsdag 23 oktober, 20 november, 4 en 18 december

Plaats
Uithuizen, Doopsgezinde Kerk

Aantal deelnemers
10


Leesgroep II
Stimulerend en uitdagend: Loed Loosen ‘Het derde Testament’

Inleider
Wil van den Broek

Beschrijving
Voortzetting van de tweede leesgroep in het voorjaar

Datum
donderdag 27 september, 4, 11 en 18 oktober 2018

Plaats
Uithuizen, Doopsgezinde Kerk

Aantal deelnemers
7

 

De ster achterna

Inleider
Wil van den Broek

Beschrijving
Dromen zijn bedrog. Of toch niet, of niet helemaal, niet altijd? Het verschijnsel ‘dromen’ in de bijbel werd verkend. Dromen werden (en worden) vaak gezien als boodschappen van God, als richtingwijzers naar een betere toekomst. De deelnemers spraken over de eigen verlangens en dromen – hun eigen hoop en wat ze op hun weg tegenkwamen.

Tijdens de laatste bijeenkomst (vlak voor het begin van de Adventsperiode) stond het symbool ‘Licht’ –en met name de ster – in bijbelse dromen centraal: met oude én nieuwe verhalen ‘de ster achterna’ – op weg naar Kerstmis

Datum
dinsdag 30 oktober en 13 en 27 november

Plaats
Uithuizen, Vincentiusgebouw

Aantal deelnemers
10

 

BEZINNINGSDAG Op weg naar Kerstmis

‘Ja, het woord is vlees geworden’ (Joh. 1,14)

Inleider
Evert Jan Veltman

Beschrijving
De dag stond in het teken van deze woorden, die elk jaar opnieuw klinken in de liturgie op de eerste Kerstdag. De gedachtegang hierover van de Noord-Ierse filosoof en theoloog Peter Rollins werd gepresenteerd en in 3 workshops nader besproken. Peter Rollins daagt mensen uit en inspireert hen om niet de hoop te verliezen en het zonder troost te stellen.

Datum
zaterdag 17 november

Plaats
Groningen, Emmaüskerk

Aantal deelnemers
28

 


 

 Inleiders

Wil van den Broek
theoloog, voormalig identiteitsbegeleider op RK-basisscholen en docent aan de pastorale school van het bisdom Groningen /Leeuwarden

Door Brouns-Wewerinke
exegeet Nieuwe Testament

Ria Carpay
lid van de Leerhuis klankbordgroep

Chris Fictoor
dirigent/componist, muziekpedagoog en kerkmusicus

Nellie Hamersma-Sluis
pastoraal werkster van de H. Liudgerparochie van Noord-Groningen

Evert Jan Veldman
predikant van de Protestantse Gemeente Groningen

Agnes de Vries
theoloog

Bert van der Woude
predikant van de Protestantse Gemeente Winschoten en afgestudeerd op het werk van Eugen Drewermann

 


 

2008 – 2018

Tijdens de bezinningsdag op 17 november werd aandacht geschonken aan het 10-jarig bestaan van het Leerhuis. De oud-bestuurs- en klankbordgroepleden, alle sprekers van de afgelopen 10 jaar en de subsidiegevers waren uitgenodigd. Van een groot aantal werden felicitaties en hartverwarmende reacties ontvangen, enkelen konden de hele dag aanwezig zijn.

’s Morgens was er bij de koffie een gebakje met daarop het logo van het Leerhuis. Na afsluiting van het dagprogramma hield de voorzitter van het bestuur, Jan Jurrius, een toespraak met een terugblik over de afgelopen 10 jaar. Oud-lid van de klankbordgroep Huub Kamsma gaf daar nog een mooie aanvulling op.

Vrijwel alle deelnemers bleven napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Het werd een heel gezellig en geanimeerd besluit van de dag. Iedereen ging naar huis met een bedankkaartje met daarop een foto van de bijbel die pater Loed Loosen aan het Leerhuis geschonken heeft. Hetzelfde kaartje werd ook toegestuurd aan degenen die door omstandigheden niet aanwezig hadden kunnen zijn.

 10 jaar Leerhuis

 


 

Publiciteit en werving

Bekendmaking van de activiteiten van het Leerhuis gebeurt op verschillende manieren: via een uitgebreid e-mailadressenbestand en door middel van folders die verspreid worden in kerken (R.K. en PKN),

bibliotheken en bij de bezinningsdagen. Verder worden de activiteiten gepubliceerd in de parochiebladen van de parochies in de provincie Groningen en in de Protestantse Kerkbode van de PKN-gemeenten in de provincie Groningen.

Ook op de website www.leerhuis-stad-en-ommelanden.nl staan de programma’s en activiteiten die in de komende tijd actueel zijn.

 


 

Klankbordgroep en bestuur

De inhoud en de organisatie van de cursussen en de bezinningsdagen ligt bij de klankbordgroep. Daarvoor komt deze vier à vijf keer per jaar bijeen. De leden benaderen ook de sprekers en de inleiders en hebben zo nodig voorbereidend overleg met hen.

Het bestuur regelt vooral de financiële zaken en vergadert twee keer per jaar. Daarnaast wordt er ook twee keer per jaar vergaderd met de klankbordgroep.


Leden klankbordgroep

Ria Carpay
Lidy van Duijn
George Kerdijk
Hein Mars
Els van der Tuin
Agnes de Vries
Floor Wewerinke
Lydie van de Wiel-Brouns

 

 


 

Financiën


De financiële situatie van het Leerhuis bleef ook in het jaar 2018 goed.

Voor de honoraria van de begeleiders van de activiteiten en de docenten van de cursussen werd de regeling van de arbeidsvoorwaarden voor functionarissen in de R.K. kerk gehanteerd. Deze kosten en de reiskosten werden weer gesubsidieerd door de Stichting Pastorale Zorg.

Andere uitgaven, zoals voor het onderhoud van de website, vergader- en reiskosten van de vrijwilligers en kosten voor publiciteit, konden gedaan worden uit de subsidie die van de Dominicanen werd ontvangen.

Door de Jezuïeten werd een subsidie verstrekt om dit jaar de leesgroepen op te kunnen starten.

Het bestuur en de medewerkers van het Leerhuis S&O zijn dankbaar dat ook dit jaar weer zo soepel financiële ondersteuning werd gegeven. Dit versterkt ook de motivatie van de medewerkers die zich op vrijwillige basis inzetten voor het Leerhuis. Ook in 2019 kunnen we weer rekenen op de steun van de genoemde instanties.

De zaalhuur voor de activiteiten kon betaald worden door de eigen bijdrage van de deelnemers van € 5,- per dagdeel. Deze eigen bijdrage werd niet verhoogd. De deelnemers betaalden zelf hun koffie of thee.

De financiële situatie kon ook in 2018 gunstig blijven doordat veel werkzaamheden op vrijwillige basis gedaan werden. Hiervoor zijn wij de betrokkenen zeer dankbaar.

Ten slotte willen wij als bestuur in dit Jaarverslag iedereen bedanken voor haar/zijn inzet voor het Leerhuis Stad en Ommelanden.