Het Leerhuis Stad en Ommelanden is een zelfstandige stichting die niet verbonden is aan andere (kerkelijke) organisaties. 

In oktober 2007 ontstond een gesprek tussen drie mensen uit Oost-, Noord- en stad Groningen over de verschraling aan bezinning, vorming en toerusting, die het gevolg was van reorganisaties in het bisdom Groningen-Leeuwarden van de R.K. kerk. Dit gesprek kwam uit op de vraag: was de tijd niet rijp om een onafhankelijke regionale organisatie op te richten van waaruit activiteiten op het gebied van levensbeschouwelijke bezinning en vorming aangeboden zouden worden? Open, gastvrij en dichtbij voor iedereen. 

Er werd naar een nieuwe vorm gezocht om het gesprek over geloofsvragen met elkaar gaande te kunnen houden. Met een aantal mensen van verschillende parochies uit Stad en Ommeland werd een bijeenkomst belegd met het doel te bekijken of er iets als een regionaal bezinningspunt opgezet kon worden, laagdrempelig, niet specifiek katholiek en toegankelijk voor elke geïnteresseerde. Dit mondde uit in de oprichting van het Leerhuis Stad en Ommelanden in 2008.

Er werd voor de benaming Leerhuis gekozen, omdat er in het Jodendom al eeuwenlang leerhuizen bestaan om, gevoed door de eigen religieuze traditie, in gesprek met elkaar te leren wat in het leven belangrijk en zinvol is.

Op 8 november 2008 werd een startdag gehouden over geloven in deze tijd. Behalve een programma voor bezinning werd gepeild of ook deze grotere groep (60 mensen) belangstelling had voor het Leerhuis. De conclusie was dat hiervoor voldoende draagvlak was. Bij deze eerste bijeenkomst haalde Teun Bakels, pater Jezuïet, enkele woorden van zijn medebroeder Loed Loosen aan, die weergeven wat het Leerhuis bespreekbaar wil maken: ‘Geloven in de God van Israël - en dat proberen we toch in het voetspoor van Jezus - heeft te maken met telkens weer wegtrekken uit al datgene wat eigenlijk niet bij ons thuishoort. Geloven wil zeggen: het hoeft niet te blijven zoals het is, het kan ook anders.’ 

Het is goed om met elkaar te praten over eigen vragen en ontwikkelingen, om niet stil te staan maar door te groeien. We kunnen hierbij rekenen op de God van Israël op Wie we te allen tijde kunnen terugvallen. Niet voor niets is als ‘lijflied’ van het Leerhuis gekozen ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’ van Huub Oosterhuis:

Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel mij ondervangen
met uw wieken en weer opgegooid,
totdat ik vliegen kon op eigen kracht,
op eigen kracht.

(De toespraak van Teun Bakels op 8 november 2008 is te lezen onder ‘Archief’)

Sinds deze startdag in 2008 worden er in Groningen jaarlijks twee bezinningsdagen georganiseerd: ‘Op weg naar Pasen’ en ‘Op weg naar Kerstmis’. Verder zijn er in het voorjaar en in het  najaar bijeenkomsten over diverse thema’s op verschillende locaties. Het Leerhuis wil een oase zijn, een plaats waar iedereen welkom is en ruimte krijgt.

Op 18 februari 2010 werd de Stichting Leerhuis Stad en Ommelanden bij notariële akte opgericht.