Artikelindex

 

 

Inleiding

Groningen, maart 2019


Geachte lezer,

Opnieuw hebben de leden van de klankbordgroep van het Leerhuis kans gezien om een mooi programma te maken met bijeenkomsten die goed bezocht werden.

In het voorjaar werden drie lokale activiteiten georganiseerd en in het najaar twee.

Daarnaast werd in 2018 gestart met leesgroepen. Hiervoor was veel belangstelling en daarom worden deze in 2019 voortgezet.

Verder werden de jaarlijks terugkerende bezinningsdagen ‘Op weg naar Pasen’ (24 maart) en ‘Op weg naar Kerstmis’ (17 november) weer gehouden, zoals gebruikelijk in de Emmaüskerk in Groningen. Op 17 november werd ook het 10-jarig jubileum gevierd.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan al die mensen die zich, al dan niet belangeloos, hebben ingezet voor het Leerhuis.

Op onze website www.leerhuis-stad-en-ommelanden.nl kunt u meer te weten komen over het ontstaan, de organisatie en de werkwijze van het Leerhuis. Daar zijn ook de activiteiten gedurende het jaar te vinden.

 
Het bestuur:

Voorzitter: Jan Jurrius
Secretaris: Henriët Lases
Penningmeester: Rita Arends

Bank: NL70 RABO 0108 098 990
t.n.v. Stichting Leerhuis Stad en Ommelanden
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06 1789667

 


 

Activiteiten voorjaar 2018

 

Leesgroep I
Stimulerend en uitdagend: Loed Loosen ‘Het derde Testament’

Inleiders
Agnes de Vries en Ria Carpay

Beschrijving
Het derde testamentMensen blijven zich in de loop van hun leven steeds ontwikkelen. Zij maken dingen mee die hun inzicht en mening veranderen. De hoofdstukken 9 en 1 werden gelezen en besproken om te zien of bijbelverhalen ook inspiratieverhalen zijn. Eigen ervaringen en meningen werden gedeeld om te ontdekken hoe óns derde testament eruitziet.

Datum
dinsdag 13 en 27 februari, 13 en 27 maart

Plaats
Uithuizen, Doopsgezinde Kerk

Aantal deelnemers
10


Leesgroep II
Stimulerend en uitdagend: Loed Loosen ‘Het derde Testament’

Inleiders
Agnes de Vries en Ria Carpay

Beschrijving
zoals leesgroep I

Datum
donderdag 12, 19 en 26 april en dinsdag 15 mei

Plaats
Uithuizen, Doopsgezinde Kerk

Aantal deelnemers
7


‘Keerpunten’ van Eugen Drewermann

Inleider
Bert van der Woude

Beschrijving
Het boek ‘Keerpunten’ van Eugen Drewermann werd als uitgangspunt genomen. Naast biografische notities kwamen ook zijn gedachten over kosmologie (scheppingsgeloof) , soteriologie (verlossingsgeloof) en eschatologie (de laatste dingen, of: wat mag ik hopen) aan bod. Er werd nagedacht en gesproken over wezenlijke geloofs- en levensvragen.

Datum
dinsdag 13 en 20 maart en 10 april

Plaats
Uithuizen, Vincentiusgebouw

Aantal deelnemers
9


Laudato Si

Inleider
Nellie Hamersma-Sluis

Beschrijving
Laudato SiDeze avond werd samen met de Norbertusparochie van Oost-Groningen georganiseerd in het kader van het thema “Rentmeesterschap”. De encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus was het uitgangspunt. De aarde is ons gegeven als een gemeenschappelijk huis om te bewonen. Er werd o.a. nagedacht en gepraat over een eerlijke verdeling, duurzaamheid, milieu, klimaat, het menselijk aspect naast het economisch gewin, solidariteit, recht en onrecht.

Datum
donderdag 12 april

Plaats
Oude Pekela, pastorie St. Willibrorduskerk

Aantal deelnemers
34


Bezinningsdag Vertrouwen

Inleider
Door Brouns-Wewerinke

Beschrijving
Vertrouwen heeft verschillende 'richtingen'. Je kunt vertrouwen op jezelf, op iemand anders, op het leven of - gelovig gesproken - op God. Hoe verhouden deze vormen van vertrouwen zich tot elkaar? Vertrouwen hebben betekent niet dat je achterover kunt leunen. Is er evenwicht te vinden tussen vertrouwen enerzijds en initiatieven, daadkracht en inzet anderzijds? Aan de hand van enkele teksten werd het thema verkend en werd erover van gedachten gewisseld.

Datum
zaterdag 30 juni

Plaats
Uithuizen, Doopsgezinde kerk

Aantal deelnemers
9

 

BEZINNINGSDAG Op weg naar Pasen ‘Daar word je stil van’

Inleider
Chris Fictoor

Beschrijving
Aan de hand van verhalen en liederen over stilte en het slotkoor uit de Matthäus Passion van J.S. Bach Ruhe sanfte (rust zacht) werd stilgestaan bij dood en stilte. Bij stilte die kan beangstigen, diepe levensvragen en onzekerheden oproepen, maar die ook kan troosten en bemoedigen. De Lijdenstijd brengt deze beelden en vragen dichterbij. Hierover werd gesproken, nagedacht en gezongen.

Datum
zaterdag 24 maart

Plaats
Groningen, Emmäuskerk

Aantal deelnemers
34

 


 

Activiteiten najaar 2018

 

Kloosters! Rustplek in een hectische wereld

Inleider
Leo Fijen

Beschrijving
Leo FijenDoor de tijden heen kenden kloosters een onstuimige groei maar evenzeer een snel verval. Eind vorige eeuw liepen kloosters leeg, maar de laatste jaren is er weer aandacht voor het kloosterleven. In een tijd dat we het idee hebben dat we vooral moeten meegaan in de versnellingsdrift willen mensen daar uitstappen en zoeken ze rust in een klooster. Leo Fijen vertelde over zijn gesprekken met mensen in kloosters en wie of wat hen bezielde om voor het kloosterleven te kiezen.

Datum
donderdag 27 september

Plaats
Groningen, Emmaüskerk

Aantal deelnemers
28

 

Leesgroep I
Stimulerend en uitdagend: Loed Loosen ‘Het derde Testament’

Inleider
Wil van den Broek

Beschrijving
Voortzetting van de eerste leesgroep in het voorjaar

Datum
dinsdag 23 oktober, 20 november, 4 en 18 december

Plaats
Uithuizen, Doopsgezinde Kerk

Aantal deelnemers
10


Leesgroep II
Stimulerend en uitdagend: Loed Loosen ‘Het derde Testament’

Inleider
Wil van den Broek

Beschrijving
Voortzetting van de tweede leesgroep in het voorjaar

Datum
donderdag 27 september, 4, 11 en 18 oktober 2018

Plaats
Uithuizen, Doopsgezinde Kerk

Aantal deelnemers
7

 

De ster achterna

Inleider
Wil van den Broek

Beschrijving
Dromen zijn bedrog. Of toch niet, of niet helemaal, niet altijd? Het verschijnsel ‘dromen’ in de bijbel werd verkend. Dromen werden (en worden) vaak gezien als boodschappen van God, als richtingwijzers naar een betere toekomst. De deelnemers spraken over de eigen verlangens en dromen – hun eigen hoop en wat ze op hun weg tegenkwamen.

Tijdens de laatste bijeenkomst (vlak voor het begin van de Adventsperiode) stond het symbool ‘Licht’ –en met name de ster – in bijbelse dromen centraal: met oude én nieuwe verhalen ‘de ster achterna’ – op weg naar Kerstmis

Datum
dinsdag 30 oktober en 13 en 27 november

Plaats
Uithuizen, Vincentiusgebouw

Aantal deelnemers
10

 

BEZINNINGSDAG Op weg naar Kerstmis

‘Ja, het woord is vlees geworden’ (Joh. 1,14)

Inleider
Evert Jan Veltman

Beschrijving
De dag stond in het teken van deze woorden, die elk jaar opnieuw klinken in de liturgie op de eerste Kerstdag. De gedachtegang hierover van de Noord-Ierse filosoof en theoloog Peter Rollins werd gepresenteerd en in 3 workshops nader besproken. Peter Rollins daagt mensen uit en inspireert hen om niet de hoop te verliezen en het zonder troost te stellen.

Datum
zaterdag 17 november

Plaats
Groningen, Emmaüskerk

Aantal deelnemers
28

 


 

 Inleiders

Wil van den Broek
theoloog, voormalig identiteitsbegeleider op RK-basisscholen en docent aan de pastorale school van het bisdom Groningen /Leeuwarden

Door Brouns-Wewerinke
exegeet Nieuwe Testament

Ria Carpay
lid van de Leerhuis klankbordgroep

Chris Fictoor
dirigent/componist, muziekpedagoog en kerkmusicus

Nellie Hamersma-Sluis
pastoraal werkster van de H. Liudgerparochie van Noord-Groningen

Evert Jan Veldman
predikant van de Protestantse Gemeente Groningen

Agnes de Vries
theoloog

Bert van der Woude
predikant van de Protestantse Gemeente Winschoten en afgestudeerd op het werk van Eugen Drewermann

 


 

2008 – 2018

Tijdens de bezinningsdag op 17 november werd aandacht geschonken aan het 10-jarig bestaan van het Leerhuis. De oud-bestuurs- en klankbordgroepleden, alle sprekers van de afgelopen 10 jaar en de subsidiegevers waren uitgenodigd. Van een groot aantal werden felicitaties en hartverwarmende reacties ontvangen, enkelen konden de hele dag aanwezig zijn.

’s Morgens was er bij de koffie een gebakje met daarop het logo van het Leerhuis. Na afsluiting van het dagprogramma hield de voorzitter van het bestuur, Jan Jurrius, een toespraak met een terugblik over de afgelopen 10 jaar. Oud-lid van de klankbordgroep Huub Kamsma gaf daar nog een mooie aanvulling op.

Vrijwel alle deelnemers bleven napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Het werd een heel gezellig en geanimeerd besluit van de dag. Iedereen ging naar huis met een bedankkaartje met daarop een foto van de bijbel die pater Loed Loosen aan het Leerhuis geschonken heeft. Hetzelfde kaartje werd ook toegestuurd aan degenen die door omstandigheden niet aanwezig hadden kunnen zijn.

 10 jaar Leerhuis

 


 

Publiciteit en werving

Bekendmaking van de activiteiten van het Leerhuis gebeurt op verschillende manieren: via een uitgebreid e-mailadressenbestand en door middel van folders die verspreid worden in kerken (R.K. en PKN),

bibliotheken en bij de bezinningsdagen. Verder worden de activiteiten gepubliceerd in de parochiebladen van de parochies in de provincie Groningen en in de Protestantse Kerkbode van de PKN-gemeenten in de provincie Groningen.

Ook op de website www.leerhuis-stad-en-ommelanden.nl staan de programma’s en activiteiten die in de komende tijd actueel zijn.

 


 

Klankbordgroep en bestuur

De inhoud en de organisatie van de cursussen en de bezinningsdagen ligt bij de klankbordgroep. Daarvoor komt deze vier à vijf keer per jaar bijeen. De leden benaderen ook de sprekers en de inleiders en hebben zo nodig voorbereidend overleg met hen.

Het bestuur regelt vooral de financiële zaken en vergadert twee keer per jaar. Daarnaast wordt er ook twee keer per jaar vergaderd met de klankbordgroep.


Leden klankbordgroep

Ria Carpay
Lidy van Duijn
George Kerdijk
Hein Mars
Els van der Tuin
Agnes de Vries
Floor Wewerinke
Lydie van de Wiel-Brouns

 

 


 

Financiën


De financiële situatie van het Leerhuis bleef ook in het jaar 2018 goed.

Voor de honoraria van de begeleiders van de activiteiten en de docenten van de cursussen werd de regeling van de arbeidsvoorwaarden voor functionarissen in de R.K. kerk gehanteerd. Deze kosten en de reiskosten werden weer gesubsidieerd door de Stichting Pastorale Zorg.

Andere uitgaven, zoals voor het onderhoud van de website, vergader- en reiskosten van de vrijwilligers en kosten voor publiciteit, konden gedaan worden uit de subsidie die van de Dominicanen werd ontvangen.

Door de Jezuïeten werd een subsidie verstrekt om dit jaar de leesgroepen op te kunnen starten.

Het bestuur en de medewerkers van het Leerhuis S&O zijn dankbaar dat ook dit jaar weer zo soepel financiële ondersteuning werd gegeven. Dit versterkt ook de motivatie van de medewerkers die zich op vrijwillige basis inzetten voor het Leerhuis. Ook in 2019 kunnen we weer rekenen op de steun van de genoemde instanties.

De zaalhuur voor de activiteiten kon betaald worden door de eigen bijdrage van de deelnemers van € 5,- per dagdeel. Deze eigen bijdrage werd niet verhoogd. De deelnemers betaalden zelf hun koffie of thee.

De financiële situatie kon ook in 2018 gunstig blijven doordat veel werkzaamheden op vrijwillige basis gedaan werden. Hiervoor zijn wij de betrokkenen zeer dankbaar.

Ten slotte willen wij als bestuur in dit Jaarverslag iedereen bedanken voor haar/zijn inzet voor het Leerhuis Stad en Ommelanden.