Geachte lezer,

Het is met gemengde gevoelens dat ik hier het voorwoord schrijf van het jaarverslag 2019.

Er is weer veel werk verricht om een programma voor het seizoen 2019 op te stellen. U kunt er hierover in dit jaarverslag lezen. Het doet ons goed dat er steeds weer mensen zijn om via onze bezinningsdagen en -dagdelen inspiratie op te doen voor hun geloof en voor het leven van alle dag. Langs deze weg veel dank aan al degenen die bij de organisatie en presentatie van middagen, avonden en dagen hebben meegewerkt.

Maar het is ook met gemengde gevoelens dat ik hier dit voorwoord schrijf. Want het is ook een jaar waarin we afscheid namen van mensen die jarenlang in de klankbordgroep actief geweest zijn voor het Leerhuis. Agnes de Vries stopt vanwege haar gezondheid en Floor Wewerinke gaat verhuizen naar de Betuwe. Maar we konden ook een nieuw lid verwelkomen: Wil van den Broek.

Ook binnen het bestuur heeft er een wisseling plaats gevonden. Afgelopen zomer ben ik verhuisd naar Elst (GLD): gelukkig is Harrie Steentjes uit Winschoten bereid gevonden om met ingang van november voorzitter van het bestuur te worden.

Het Leerhuis is in de loop van de jaren een onderdeel van ons leven geworden en daar nemen we afscheid van. Dat doet pijn maar het is ook weer een nieuw begin.

Veel succes en een goede toekomst en blijf trouw aan het Leerhuis Stad en Ommelanden.

Jan Jurrius


ACTIVITEITEN VOORJAAR

Het derde testamentLeesgroep, stimulerend en uitdagend

Inleider
Wil van den Broek

Beschrijving
Mensen blijven zich in de loop van hun leven steeds ontwikkelen.

Zij maken dingen mee die hun inzicht en mening veranderen. In beide leesgroepen, gestart in 2018, werden weer vier hoofdstukken uit ‘Het derde Testament’ van Loed Loosen gelezen en besproken om te zien of bijbelverhalen ook inspiratie-verhalen zijn. Eigen ervaringen en meningen werden gedeeld om te ontdekken hoe óns derde testament er uitziet.

Datum donderdagmiddag 14 en 21 maart, 4 en 11 april
dinsdagmiddag 9 en 23 april, 7 en 21 mei
Plaats Uithuizen, Doopsgezinde Kerk
Aantal deelnemers resp. 5 en 8

In voorbereiding op Pasen 1: Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan?
In samenwerking met de PKN Oost-Groningen

Inleider

Bert van der Woude

Beschrijving
Lange tijd is gedacht en verkondigd dat Jezus op aarde kwam om te lijden en te sterven en dat hij daarmee Gods plan in vervulling deed gaan. Maar is het niet zo dat wie z’n nek uitsteekt voor anderen, het risico loopt om het met zijn leven te moeten bekopen? We probeerden samen zicht te krijgen op het lijden van Christus in verbondenheid met het lijden van andere mensen, zoals bijv. Ghandi, Martin Luther King en bisschop Oscar Romero, en ook misschien van ons zelf.

Datum woensdagmiddag 27 maart
Plaats Winschoten, pastorie
Aantal deelnemers 15

In voorbereiding op Pasen 2: Opgewekt en opstandig

Beschrijving
Waar gaat het om als het Evangelie spreekt over opstanding of verrijzenis? Gaat het om een gebeurtenis of is het een symbool en misschien wel een belofte voor iedere gelovige? Hier is veel over nagedacht, we willen de opstanding graag zo duiden dat we erdoor bemoedigd worden. Vreugde en verzet zijn nodig om in deze wereld te kunnen leven. Vreugde om al het goede. Verzet tegen alles wat mensen en onze schepping kwaad doet. Dit thema was aanleiding tot een goed gesprek op weg naar Pasen.

Datum dinsdagmiddag 9 april
Plaats Sappemeer, pastorie
Aantal deelnemers 12

Over lijden, over leven
De Kruisweg
Inleider
Wil van den Broek

Beschrijving
In de voorbereidingstijd naar Pasen stonden de beelden van de Kruisweg centraal. Er werd uitleg gegeven over de geschiedenis en het ritueel van de Kruisweg.

Het is een weg die verbonden is met de weg die ook de mens gaat. Aan de hand van delen uit het lijdensverhaal van Jezus en de kruiswegreliëfs die Leo Dortants maakte voor de kapel van Vijverdal in Maastricht, werd besproken over wat deze beelden ons te vertellen hebben.

Datum woensdagavond 3, 10 en 17 april
Plaats Uithuizen, Doopsgezinde Kerk
Aantal deelnemers 6

Poëzie en spiritualiteit

Inleider
Door Brouns-Wewerinke

Beschrijving
Poëzie doet ons anders naar de werkelijkheid kijken. In gedichten wordt de werkelijkheid zó onder woorden gebracht dat er nieuw licht op valt. Door die andere lichtval kun je de werkelijkheid (en jezelf) beter leren kennen en kan er ook iets oplichten van een andere Werkelijkheid. Een aantal gedichten, o.a. van Hans Andreus en Ida Gerhardt, werd hiertoe gelezen en besproken.

Datum zaterdag 18 mei
Plaats Uithuizen, Doopsgezinde Kerk
Aantal deelnemers 9


ACTIVITEITEN NAJAAR

Leesgroep, stimulerend en uitdagend

Inleider
Wil van den Broek

Beschrijving
Mensen blijven zich in de loop van hun leven steeds ontwikkelen. Zij maken dingen mee die hun inzicht en mening veranderen. In deze leesgroep werden twee hoofdstukken uit ‘Het derde Testament’ van Loed Loosen gelezen en besproken om te zien of bijbelverhalen ook inspiratie-verhalen zijn. Eigen ervaringen en meningen werden gedeeld om te ontdekken hoe óns derde testament er uitziet.

Datum dinsdagmiddag 15, 22 en 29 oktober
Plaats Sappemeer, parochiezaal St. Willibrorduskerk
Aantal deelnemers 12


Ik geloof in God, de Almachtige Vader…

Inleider
Hilda van Schalkwijk

Beschrijving
In de eerste eeuwen heeft de kerk de geloofsbelijdenis opgesteld, zoals die nog steeds in alle stromingen binnen het christendom gebeden wordt. Maar de wereld en het wereldbeeld van mensen is sindsdien erg veranderd. Wat zeggen we eigenlijk met deze woorden en wat betekent deze tekst nu voor ons? Wat voor verschillen zijn er als er geloofsbelijdenissen van onze tijd naast worden gelegd? Hierover werd uitgebreid in gesprek gegaan en van daaruit kwam ook de betekenis van het geloof voor onszelf ter sprake.

Datum dinsdagavond 8 en 22 oktober en 5 november
Plaats Uithuizen, Vincentiusgebouw
Aantal deelnemers 5

Datum
maandagavond 11, 18 en 25 november
Plaats Groningen, Emmaüskerk
Aantal deelnemers 8

 

Leesgroep, stimulerend en uitdagend

Inleider
Wil van den Broek

Beschrijving
Zie voorjaar bij Uithuizen. De twee leesgroepen uit het voorjaar werden samengevoegd tot één groep en de vier overgebleven hoofdstukken uit ‘Het derde Testament’ van Loed Loosen werden gelezen en besproken.

Datum dinsdagmiddag 5 en 19 november, 3 en 17 december
Plaats Uithuizen, Doopsgezinde Kerk
Aantal deelnemers 7


BEZINNINGSDAGEN

Op weg naar Pasen

Inleider
Chris Fictoor

Beschrijving

“Overpeinzingen  ..... Over pijn zingen”.

Waarom grijpt God niet in? Dat vragen twee rabbijnen zich af, die beide een boek schreven over lijden. Op deze studiedag overpeinzen we die vraag, mede aan de hand van hun verhalen. Ook in het Lijdensverhaal klinkt de vraag uit de mond van Jezus: ‘Vader, laat deze beker aan mij voorbijgaan’. En uiteindelijk: ‘Waarom hebt Gij mij verlaten?’ Wij zingen die laatste Psalmische Kruiswoorden nog steeds, zoals op Goede Vrijdag. Over pijn zingen, dat helpt ons op onze eigen zoektocht. We luisteren deze dag ook naar muziek, gebaseerd op het Lijdensverhaal, en naar gezangen uit de Joodse traditie.

Datum zaterdag 13 april
Plaats Groningen, Emmaüskerk
Aantal deelnemers 28


Op weg naar Kerstmis

Inleider
Hans van Reisen

Beschrijving
Met Augustinus op weg naar Kerstmis.
Op 6 januari wordt het wat minder bekende kerstevangelie uit Matteüs 2 gelezen, over de zogeheten drie koningen. De vermaarde kerkvader Augustinus (354-430) heeft jarenlang op 6 januari over dit verhaal gepreekt. Als een wijze uit het westen laat hij zich leiden door het verhaal over de wijzen uit het oosten. In zijn uitleg van het verhaal zoekt Augustinus aansluiting bij oudere bijbeluitleggers. De nieuwe verbanden die hij legt met andere bijbelteksten, liturgische thema’s en de samenleving zijn verrassend. Daardoor bleek hij nog steeds aansprekend en aanstekelijk voor de aanwezigen.

Datum zaterdag 23 november
Plaats Groningen, Emmaüskerk
Aantal deelnemers 23


INLEIDERS

Wil van den Broek
theoloog, voormalig identiteitsbegeleider op RK-basisscholen en docent aan de pastorale school van het bisdom Groningen /Leeuwarden

Door Brouns-Wewerinke
exegeet Nieuwe Testament

Chris Fictoor
dirigent/componist, muziekpedagoog en kerkmusicus

Hans van Reisen
theoloog en studiesecretaris van het Augustinus Instituut in Utrecht

Hilda van Schalkwijk
voorheen pastor in Zuidhorn

Bert van der Woude
predikant van de Protestantse Gemeente Winschoten en afgestudeerd op het werk van Eugen Drewermann


PUBLICITEIT EN WERVING

Bekendmaking van de activiteiten van het Leerhuis gebeurt op verschillende manieren: via een uitgebreid e-mailadressenbestand en door middel van folders die verspreid worden in kerken (R.K. en PKN), bibliotheken en bij de bezinningsdagen. Verder worden de activiteiten gepubliceerd in de parochiebladen van de parochies in de provincie Groningen en in de Protestantse Kerkbode van de PKN-gemeenten in de provincie Groningen.

Ook op de website www.leerhuis-stad-en-ommelanden.nl staan de programma’s en activiteiten die in de komende tijd actueel zijn.


KLANKBORDGROEP EN BESTUUR

De inhoud en de organisatie van de cursussen en de bezinningsdagen ligt bij de klankbordgroep. Daarvoor komt deze vier à vijf keer per jaar bijeen. De leden benaderen ook de sprekers en de inleiders en hebben zo nodig voorbereidend overleg met hen.

Het bestuur regelt vooral de financiële zaken en vergadert twee keer per jaar. Daarnaast wordt er ook twee keer per jaar vergaderd met de klankbordgroep.

Leden klankbordgroep
Ria Carpay
Lidy van Duijn
George Kerdijk
Hein Mars
Els van der Tuin
Floor Wewerinke
Lydie van de Wiel-Brouns

Leden bestuur
Jan Jurrius, voorzitter
Henriët Lases, secretaris
Rita Arends, penningmeester


FINANCIËN

De financiële situatie van het Leerhuis bleef ook in het jaar 2019 goed.

Voor de honoraria van de begeleiders van de activiteiten en de docenten van de cursussen werd de regeling van de arbeidsvoorwaarden voor functionarissen in de R.K. kerk gehanteerd. Deze kosten en de reiskosten werden weer gesubsidieerd door de Stichting Pastorale Zorg.

Andere uitgaven, zoals voor het onderhoud van de website, vergader- en reiskosten van de vrijwilligers en kosten voor publiciteit, konden gedaan worden uit de subsidie die van de Dominicanen werd ontvangen.

Door de Jezuïeten werd een subsidie verstrekt om dit jaar de leesgroepen op te kunnen starten.

Het bestuur en de medewerkers van het Leerhuis S&O zijn dankbaar dat ook dit jaar weer zo soepel financiële ondersteuning werd gegeven. Dit versterkt ook de motivatie van de medewerkers die zich op vrijwillige basis inzetten voor het Leerhuis. Ook in 2020 kunnen we weer rekenen op de steun van de genoemde instanties.

De zaalhuur voor de activiteiten kon betaald worden door de eigen bijdrage van de deelnemers van € 5,- per dagdeel. Deze eigen bijdrage werd niet verhoogd. De deelnemers betaalden zelf hun koffie of thee.

De financiële situatie kon in 2019 gunstig blijven doordat veel werkzaamheden op vrijwillige basis gedaan werden. Hiervoor zijn wij de betrokkenen zeer dankbaar.

Ten slotte willen wij als bestuur in dit Jaarverslag iedereen bedanken voor haar/zijn inzet voor het Leerhuis Stad en Ommelanden.